Wednesday, 17 Aug 2022
Kiến thức vay vốn

Download mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty mới nhất 2022

Mẫu vay hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty cập nhật mới nhất có ngay dưới đây. Đọc ngay bài viết của Appfinance.vn để tải mẫu. Tìm hiểu rõ hơn về nội dung trong hợp đồng. Điều kiện để hợp đồng vay có hiệu lực. Có thể thuê dịch vụ soạn thảo hợp đồng không? Phí bao nhiêu?

Hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty là gì?

Bên cạnh hợp đồng vay tiền cá nhân với cá nhân, vay tiền doanh nghiệp với doanh nghiệp. Hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty tạo điều kiện để ghi nhớ thỏa thuận giữa 2 bên. Theo đó bên cho vay giao tiền cho bên vay. Đến hạn trả, người vay có nhiệm vụ hoàn trả đầy đủ số tiền, bao gồm lãi (nếu có).

Hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty có mấy loại?

Mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty gồm có các hình thức sau:

Mẫu hợp đồng cho vay tiền có thế chấp: Tài sản đảm bảo có thể là: Đất đai, nhà cửa, xe, các giấy tờ có giá trị như sổ đỏ, sổ tiết kiệm,…

Mẫu hợp đồng cho vay tiền không thế chấp: Cho vay dựa trên sự tín nhiệm, không đòi hỏi tài sản thế chấp

Mẫu hợp đồng cho vay tiền không lãi suất: Dựa trên sự thỏa thuận của cá nhân với công ty mà thực thi một quyền lợi khác. Hoặc áp dụng lãi suất từ thời gian cố định nào đó sau khi hợp đồng cho vay không lãi suất kết thúc.

download-mau-vay-hop-dong-vay-tien-ca-nhan-voi-cong-ty
Download mẫu vay hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty

Download mẫu vay hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty

Mọi người tải mẫu vay hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty mới nhất, file word đảm bảo không lỗi font tại link: https://drive.google.com/file/d/1Z9DyGFcbVDBG6oTjieP1pzsuStbjM-mm/view?usp=sharing

Nội dung hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VAY VỐN

Số: ……/HĐ/DN

Hôm nay ngày……tháng     năm 20…. tại ………., chúng tôi gồm:

 1. Bên A: (Bên cho vay)

Cá nhân: Họ và tên | Số CMTND | HKTT | Chỗ ở hiện tại

Công ty: Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Người đại diện | Chức vụ

 1. Bên B: (Bên vay)

Cá nhân: Họ và tên | Số CMTND | HKTT | Chỗ ở hiện tại

Công ty: Tên công ty | Mã số thuế | Địa chỉ | Người đại diện | Chức vụ

Hai bên thống nhất việc Bên A cho Bên B vay tiền theo các điều khoản, điều kiện dưới đây:

Điều 1: Nội dung cho vay

Tổng số tiền vay bằng số là ……..000.000 đ, bằng chữ là ………………….

Điều 2: Mục đích sử dụng tiền vay

Số tiền vay sẽ được sử dụng vào mục đích đề cập trong Dự án/Phương án sản xuất kinh doanh đính kèm. Dự án/Phương án được coi là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

Điều 3: Thời hạn cho vay

3.1. Thời hạn cho vay là … tháng, từ ngày …… đến ngày …. tháng …. năm ….

3.2. Ngày trả nợ cuối cùng là…./…./……..

Điều 4: Lãi suất cho vay

4.1. Lãi suất cho vay là ….%/tháng (số tiền viết bằng chữ), được tính trên tổng số tiền vay.

4.2. Tiền lãi được tính trên tổng số tiền vay, theo lãi suất cho vay nhân với thời gian vay. Thời gian vay được kể từ ngày Bên B nhận tiền vay đến ngày trả hết nợ gốc và lãi (kể cả lãi quá hạn nếu có), căn cứ vào các phiếu thu của văn phòng Hội được hai bên ký nhận theo điều 4.3 dưới đây.

4.3. Trường hợp Bên B nhận tiền vay thành nhiều lần thì mỗi lần nhận tiền vay, hai bên ký Phiếu thu hoặc Biên lai nhận nợ. Phiếu thu, biên lai nhận nợ là bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

4.4. Lãi suất nợ quá hạn: Trường hợp đến kỳ trả nợ gốc và lãi, nếu Bên B không thanh toán toàn bộ nợ (gốc và lãi) mà không có thoả thuận nào khác với Bên A thì Bên B phải chịu lãi suất nợ quá hạn bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) lãi suất cho vay.

Điều 5: Quyền và nghiã vụ của Bên A

5.1. Có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Quy chế vay Tín chấp của Hội

5.2. Yêu cầu Bên B thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết.

5.3. Ngừng cho vay, chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện Bên B cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng.

5.4. Giao cho Bên B tiền vay theo lịch trình đã thoả thuận tại Hợp đồng này

5.5. Nhận tiền lãi vay hàng tháng, lãi suất nợ quá hạn trong trường hợp đến kỳ thanh toán mà Bên B không trả được nợ;

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

6.1. Yêu cầu Bên A thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết.

6.2. Từ chối các yêu cầu của Bên A không đúng với các thỏa thuận trong Hợp đồng này.

6.3. Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã thỏa thuận trong Hợp đồng vay vốn;

6.4. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ nợ (gốc và lãi) cho Bên A ;

6.5. Chịu trách nhiệm trước Hội, trước pháp luật khi không thực hiện đúng cam kết theo Hợp đồng này hoặc vi phạm Quy chế Quỹ Tín chấp.

Điều 7: Chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn

7.1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trước thời hạn khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

 1. a) Hai Bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn
 2. b) Một trong hai bên không thực hiện nghĩa vụ của mình;
 3. b) Khi một bên là cá nhân bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 4. c) Khi một bên là pháp nhân hợp nhất, chia tách hoặc chuyển giao quyền sở hữu mà pháp nhân mới không có mong muốn hoặc khả năng để tiếp tục thực hiện hợp đồng như đã thoả thuận.

7.2. Khi một trong các sự kiện tại Điều 7.1 quy định ở trên xảy ra, bên chấm dứt trước thời hạn thông báo trước thời hạn cho bên kia 15 ngày. Hai bên sẽ lập bản Thanh lý hợp đồng trước thời hạn và hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Điều 8: Sửa đổi, bổ sung, thanh lý Hợp đồng

8.1. Các điều khoản trong Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung theo thoả thuận của các bên. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào phải được lập thành văn bản, có chữ ký của hai bên và là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này, và hoàn toàn không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác.

8.2. Hợp đồng này được thanh lý sau khi Bên B đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp

Các tranh chấp hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết bằng thương lượng theo tinh thần bình đẳng và cùng có lợi. Trường hợp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hai bên sẽ đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Hà Nội.

Điều 10: Hiệu lực và số bản của Hợp đồng

10.1. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và kết thúc khi các nghĩa vụ đã được thực hiện xong.

10.2. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A               ĐẠI DIỆN BÊN B

Hồ sơ thủ tục vay tiền cá nhân với công ty

Gồm có:

 • Hợp đồng vay mượn tiền
 • Phiếu thu tiền nếu chuyển khoản càng tốt
 • Biên bản kiểm kê tiền mặt (kiểm đếm số lượng)

Điều kiện để hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty có hiệu lực

 • Thông tin chính xác, trung thực
 • Có chữ ký, đóng dấu xác nhận giữa bên vay và bên cho vay
 • Sử dụng mẫu hợp đồng vay tiền tuân theo quy định pháp luật

Hợp đồng vay tiền có bắt buộc có người làm chứng không?

Pháp luật không quy định phải có người làm chứng. Tuy nhiên việc có mặt và chứng kiến của bên thứ ba sẽ đảm bảo hơn. Nếu có tranh chấp phát sinh thì dựa vào lời khai của người làm chứng thì vấn đề sẽ được tòa án giải quyết dễ dàng.

hop-dong-vay-tien-ca-nhan-voi-cong-ty-co-can-nguoi-lam-chung-khong
Hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty có cần người làm chứng không?

Hợp đồng vay tiền có phải công chứng, chứng thực không?

Nếu có nhu cầu công chứng, chứng thực thì có thể ra Văn phòng công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã/ phường để thực hiện công việc công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, việc này không bắt buộc.

Những lưu ý khi thỏa thuận giao kết hợp đồng vay tiền công ty

Vay tiền không trả, bỏ trốn có đi tù không?

Nếu bên vay có khả năng trả nợ nhưng cố tình phớt lờ nghĩa vụ trả nợ thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi bên cho vay khởi kiện.

Có thể thỏa thuận không thu lãi suất khi vay tiền không?

Điều này phụ thuộc vào thỏa thuận của 2 bên. Tuy nhiên, nên thỏa thuận về mức lãi suất hợp lý thì mới ràng buộc ý thức trả nợ.

Có thể thuê dịch vụ soạn thảo hợp đồng vay cá nhân với công ty không?

Một sai sót nhỏ trong ghi hợp đồng cũng dẫn đến hệ lụy lớn. Có thể bạn chưa biết, đa số tranh chấp bắt đầu những bất cập trong hợp đồng. Để tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng .Trên thị trường, hiện có dịch vụ soạn thảo bởi những công ty luật. Họ sẽ tư vấn trong quá trình đàm phán, kí kết; tư vấn nếu phát sinh tranh chấp.

Với mức phí chúng tôi tham dò được trên mặt bằng chung như sau:

Phí soạn thảo: từ 1,5 triệu đồng, thời gian hoàn thành: 2 – 3 ngày làm việc

Phí rà soát: từ 1 triệu đồng, thời gian hoàn thành: 2 – 3 ngày làm việc

Hợp đồng nên lập thành mấy bản

Nên lập thành hai bản y hệt như nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý nhự nhau.

Qua bài viết này, mọi người có thể download mẫu vay hợp đồng vay tiền cá nhân với công ty thành công. Nên chú ý những chia sẻ của chúng tôi để việc vay tiền diễn ra suôn sẻ, giải ngân nhanh chóng. Nếu lựa chọn dịch vụ soạn thảo hợp đồng để giảm thời gian công sức và mức độ rủi ro thấp. Nên chọn địa chỉ uy tín, tin cậy, bảng giá hợp lý để hợp tác.

Tải Kho TOP App Ứng dụng mới nhấ tại đây: TopAppAZ.com